Skip to content

Reklamační řád

1.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

1.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád zveřejněn na internetové stránce prodejce www.koupacikad.cz. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si řád přečetl av celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

1.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

1.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

1.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

1.7. Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho doručení tedy v případě garáže ještě před montáží garáže. V případě, že kupující zjistí, že zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit kurýrovi / montážníků a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vypsat reklamační formulář. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží av případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

1.8. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zboží, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je povinností zákazníka dokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí zboží bodu 1.7. objevit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

1.9. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství a dokladem o zaplacení.

1.10. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu, spolu s fotodokumentaci vad zboží.
 • V případě potřeby provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.
  Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

1.11. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby.

1.12. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

1.13. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží,jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

1.14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

1.15. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

1.16. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 • nepředložením dokladu o zaplateníneoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 • zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

1.17. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

1.18. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se nedokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
 • přiměřeným snížením kupní ceny,
 • náhradním dodáním zboží,
 • odstoupením od smlouvy.

1.19. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • předáním opraveného zboží,
 • výměnou zboží,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

1.20. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

1.21. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

1.22. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

1.23. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

1.24. Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

1.25. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky bezplatné.

1.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí:

 • prodávající zabezpečí odstranění chyby, nebo
 • prodávající vadné zboží vymění.

1.27. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných chyb, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez chyby, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem :

 • výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

1.28. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

1.29. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dvakrát.

1.30. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

1.31. Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat zboží považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.

1.32. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění chyby vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

1.33. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

Na vyžádání reklamačního protokolu napište na info@koupacikad.cz

V Hronském Beňadiku, 01.06. 2021.