Skip to content

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky podle zákona 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “Obchodní podmínky”) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je CESTUJVEU s.r.o., Hlavná 216, 966 53 Hronský Beňadik a kupujícím – spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.koupacikad.cz.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Poštovvní adresa: CESTUJVEU s.r.o., Hlavná 216, 966 53 Hronský Beňadik, Slovenská republika

Email: info@koupacikad.cz

Telefon. : +420-606-453-100

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu: 2948064067, Kód banky: 1100

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4806 4067

SWIFT (BIC) KÓD: TATRSKBX

1.2. Kupující jako spotřebitel, při zadávání objednávky uvede své jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu dodání, telefonní číslo, e-mailový kontakt. 1.3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky a jejich ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen “kupní smlouva”) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen “objednávka”). 2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako “potvrzení objednávky”, pokud toto do 2 pracovních dnů kupující neobdrží, musí kontaktovat prodávajícího. V případě telefonické objednávky stačí ústní potvrzení objednávky.Všechny ceny za Zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží, případně jiné údaje.

2.4. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.

2.5. Podle novely zákona č. 222/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 • Dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu.
 • Zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR.
 • Předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (daňový doklad). 3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží. 3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

 • Převzít zakoupené nebo objednané zboží.
 • Zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti.
 • Nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
 • Řádně si zkontrolovat dodané zboží.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky. Příplatek za dovoz v termínu určeném zákazníkem je 1400 Kč.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů na stránce www.koupacikad.cz a není věrnou podobou zobrazeného nákresu, nákres je pouze ilustrativní.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě maximálně do 10 tydnů od přijetí objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje. V případě, že kupující neurčí všechny parametr nebo všechny podrobnosti, které prodávající potřebuje, nebo kupující nebude moci převzít Zboží v dohodnutém termínu, může se tato lhůta prodloužit do doby, než se tyto skutečnosti nedohodnou.

Standardní dodací doby, které jsou momentálně na jednotlivé zboží:

Typizovaná kaďa 1-3 tydny(v případě příplatku za expresní dopravu 50 eur garantujeme dodání do 2 pracovních dní)

Všechny ostatní káde:  5-10 tydny 

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno při objednávce. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme v dohodnutém termínu vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.4. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího udávané výrobcem se mohou lišit od skutečnosti o ± 3% z uvedené hodnoty.

5.5. Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím pověřená osoba. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za převzatý ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.7. Kupující je povinen zkontrolovat zboží, bezprostředně při jeho doručení, ještě před samotnou montáží. V případě, že kupující zjistí, že je poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit montážník / řidiči a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o reklamaci resp. reklamační protokol, reklamace se buď vyřeší na místě a to opravou zboží, poskytnutím slevy, nebo se zboží přijde vyměnit. V případě, že kupující zjistí mechanické poškození zboží až po jeho smontování, reklamuje zboží a bude ho chtít vyměnit je povinen nést náklady na následnou demontáž a to v plné výši.

5.8. Reklamace mechanického poškození, které nebylo zjevné při převzetí zboží, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zboží, nejpozději však do 48 hodin od doručení zboží. Je povinností zákazníka dokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí zboží podle bodu objevit. Pozdější reklamace mechanického poškození již není možné uznat.

5.9 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve smyslu bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.10 Způsoby plateb:

V hotovosti při převzetí zboží: Pokud si tak zákazník zvolí, platí všechny typy zboží kromě netypizovaných (prováděných na míru zákazníkovi).

Platba na účet: A k si tak zákazník zvolí, platí všechny typy zboží kromě netypizovaných (prováděných na míru zákazníkovi), musí být připsána na účet nejpozději při dodání zboží.

5.11. Platba předem převodem na účet- pro všechny zboží dělány zákazníkovi na míru, platí se plná částka. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, po dohodnutí všech detailů, co se týká zboží vám na e-mail zašleme pokyny zálohovou fakturu. Ostrou fakturu obdržíte při dovozu zboží nebo poštou.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy formou hotovostní nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v obdržené zálohové faktuře.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR

6.5. Náklady spojené s montážou jsou uvedeny pri objednávce:

6.6. V případě, objednávky netypizovaných zboží, čili zboží zhotoveného na míru dle požadavků zákazníka je způsob platby následující předem v plné výši. Po objednání takového zboží je na mailovou adresu kupujícího zaslána zálohová faktura ve výši 100% z dohodnuté ceny zboží. Po její úhradě se zboží zadá do výroby.

7. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád zveřejněn na internetové stránce prodejce www.koupacikad.cz. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si řád přečetl av celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

8.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokladem o zaplacení.

8.8. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu.
 • Provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení, Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

8.9. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby.

8.10. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.11. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady.Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.12 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.13 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.14. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 • Nepředložením dokladu o zaplacení.
 • Neoznámením zjevných vad při převzetí zboží.
 • Uplynutím záruční doby zboží.
 • Mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím.
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí. V případě nepříznivých a vyhrocených povětrnostních podmínek je třeba dbát na zajištění / údržbu tak, aby nedošlo k jejímu zbytečnému poškození. Pokud toto nebude zabezpečeně, nebude možné reklamaci akceptovat.
 • Neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR
 • Poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi.
 • Poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením.
 • Neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.
 • Zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.15 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

8.16 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se nedokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy.
 • Přiměřeným snížením kupní ceny.
 • Náhradním dodáním zboží.
 • Odstoupením od smlouvy.

8.17. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • Předáním opraveného zboží.
 • Výměnou zboží.
 • Vrácením kupní ceny zboží.
 • Vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží.
 • Písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění.
 • Odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.18 Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

8.19 Záruční doba je 24 měsíců (a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.20 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.21 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.22 Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

8.23. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

8.24. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

 • Prodávající zajistí odstranění chyby, nebo
 • Prodávající vadné zboží vymění.

8.25. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných chyb, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez chyby, prodávající vyřídí v závislosti reklamaci následujícím způsobem:

 • Výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 • V případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.26. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

8.27. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dvakrát.

8.28 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.29. Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat zboží považuje doba, která tvoří spolu .více než 180 dní.

8.30. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.31. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.Od smlouvy může kupující odstoupit pouze v případě, že se jedná o zboží, který nebyl vyhotoven na míru, resp. dle požadavků kupujícího.

9.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží”) a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém “kamenném” obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kaďa se považuje za převzatou pokud je kompletně vyložená na miste dodaní.

9.3 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

9.4 Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu prodávajícího. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné získat na požádání na mailové adrese info@koupacikad.cz

9.5 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů, adresa spotřebitele / spotřebitelů, podpis spotřebitele / spotřebitelů , způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace na adresu prodávajícího.

9.6 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

9.7. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. 9.8 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne,když bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

9.8 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby podle bodu

9.9. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího po předložení dokladu prokazujícího zaslat toho, co nastane dříve.

9.10 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. právajúci má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

9.11 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. av originálním obalu.

9.12 Při odstoupení od smlouvy, kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50 Kč do 3815 Kč.

9.13 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 9.4. a 9.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 9.8. těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

9.14 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je • a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 • Komu ………… .. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, případně e-mailovou adresu]:
 • Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstup ujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ………… ..
 • Datum objednání / datum obdržení * ………… ..
 • Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ………… ..
 • Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ………… ..
 • Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ………… ..
 • Datum ………… ..

* Nehodící se škrtněte.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Veškeré změny obchodních podmínek dostanete na vyžádání na mailové adrese info@koupacikad.cz

10.2 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.

10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické, mailové nebo telefonické objednávky kupujícím.

10.4 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.

 1. V Hronském Beňadiku, 01.03. 2023

Sorry, nothing found.